Genital ağrı yaşanan durumların çoğunda biyomcdikal faktörler işaret edildiği için, bilgili bir jinekologun ya da dermatologun uzmanlığından faydalanmak epey kabul gören bir durumdur. Genital ağrıyla bağlantılı tıbbi durumu temel alarak, topikai ya da sistemik medikasvonlar önerilebilir. Eğer klasik tıbbi ve psikososyal müdahaleler başarısız olursa, ameliyat tavsiye edilebilir. Ameliyatın gerekli olup olmadığına dair bir hayli anlaşmazlık olmasına rağmen, vulvar vestibulitin tedavisinde vestibulektominin etkili olduğunu (Bergeron, Binik, Khalife, Pagidas, Glazer vd., 2001; Haefner vd., 2005) ve endometriozis ya da lifli tümörler gibi durumlarla bağlantılı disparoniniıı tedavisinde histerektominin fayda sağlayabileceğini (Florv, Bissonette, & Binik, 2005) gösteren pek çok bulgu vardır.

Genital Ağrı Sebepleri

Bizim araştırmamız (Bergeron, Binik, Khalife, Pagidas, Glazer vd., 2001), vulvar vestibulit sendromunun tedavisinde cerrahi  müdahalede bulunulmasını destekleyen en giiçlii bulgulardan biri olmasına rağmen, bu araştırmada yer alan jinekologlar daha az invazif olan diğer tedavi olanakları deneıımediği sürece ameliyattan kaçınmayı ısrarla tercih etmeye devam etmektedirler. Sağlık hizmetleri örgütlenmesinin bu tedavi modelinin uygulanmasına olanak tanımadığı Kuzey Amerika’da, multidisipliner bir bakış açısını benimsemek zordur. Bu model bütün sağlık çalışanlarının iş arkadaşlarının farklı uzmanlık alanları hakkında bilgi edinmelerini, sorumluluğu paylaşmalarını ve bu konunun tek bir uzmanlık alanının tekelinde olmadığını kabul etmelerini gerektirir. Farklı binalarda, hatta farklı şehirlerde olsalar bile ekip üyeleri arasında iletişim olması gerekir. Sağlık çalışanları arasındaki nıtarsızlıklar hastanın tedavi sürecine katılımını, sonuç olarak da iyileşmesini mutlaka olumsuz yönde etkiler.